គុណតម្លៃជាមួយដៃគូ
I:Innovation ភាពច្នៃប្រឌិត
C:Convenienc ងាយស្រួល
A:Affordable តម្លៃសមរម្យ
R:Reliable ជឿទុកចិត្ត
E:Excellent ឧត្តមភាព
គុណតម្លៃ

Value Proposition

"iCARE"
គុណតម្លៃរបស់បុគ្គលិក
I:Integrity សុចរិតភាព
C:Collaboration ការសហការ
A:Accountability គណនេយភាព
R:Respect ការគោរព
E:Empowerment ការផ្តល់អំណាច