ទស្សនៈវិស័យ និង បេសកកម្ម

ទស្សនៈវិស័យ

ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសកម្មភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថលឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Our Vision

To be the leading digital financial lease provider in cambodia.

បេសកកម្ម

ផ្តល់ជួននូវផលិតផល និងសេវាកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតជួនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានចំណូលទាប និងមធ្យម។

Our Mission

Giving low and middle income consumers access to innovative products and services.