ការងារ

តើអ្នកជានិស្សិតដែលកំពុងស្វែងរកកម្មសិក្សាឬចង់ចាប់ផ្តើមអាជីពមែនទេ? នៅអាយឃែរ លីស៊ីង ម.ក អ្នកអាចរៀបចំផ្លូវការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយក្លាយជាពន្លឺដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់អនាគត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ អាយឃែរ លីស៊ីង ម.ក តែងតែស្វែងរកបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន។