របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះតម្លាភាពអាយឃែរលីស៊ីង ភីអិលស៊ី ផ្តល់ជូនសាធារណជននូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន។ របាយការណ៍នេះអាចទាញយកជាទម្រង់ឯកសារ PDF ។